Pengagihan Kurma Kurnia Peribadi Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bagi Pusat Teknologi Pendidikan

Selesai diagihkan pada 20hb Mac 2023 , bertempat di Tingkat 1 , Unit TV Pendidikan .